SÖZEL BİLDİRİ SALON DAĞILIMLARI

Kabul edilen bildiriler için en az 1 yazarın kongreye kayıtlı olması ve bildirinin kabul şekline uygun olarak sözel veya poster olarak kongrede belirlenen zamanda sunulması gerekmektedir. Bu kuralların yerine getirilmemesi halinde ilgili bildiriler kongre kitabında yer almayacaktır.

OTURUM: SÖZEL BİLDİRİ 1
SALON D 

Moderatör: Dr. Caner Mutlu

Sunum Kodu Başlık İsim
SB-01 Tepki İnhibisyonu-Görev Tabanlı Bir Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Çalışması: Davranım Bozukluğu Komorbid Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Prefrontal Yetmezlik Didem Çek
SB-02 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Dinamik Yüz İfadelerinin İstemli Taklidi: Yüz Davranışı Analizi Esen Yıldırım Demirdöğen
SB-03 Assessment of dynamic emotional facial recognition and theory of mind in children with ADHD: An eye-tracking study Abdullah Bozkurt
SB-04 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Alt Görünümleri ve Davranım Bozukluğunda Yanıt İnhibisyonunun Nörobiyolojik Kökenlerinin Araştırılması: Görev Tabanlı Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Çalışması Didem Çek
SB-05 Cinsiyet Disforisi ve Intrauterin Androjen Maruziyetinde Sosyal Biliş ve Otistik Özellikler: Androjen Teorisine Psikiyatrik Yaklaşım Begüm Yuluğ Taş
SB-06 Aktif İlaç Kullanımı Olmayan Obsesif-Kompulsif Bozukluk Tanılı Erkek Çocuklarda Görev
Tabanlı Kranial Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi İle Motor İnhibisyonun
Altında Yatan Nörobiyolojik Bulguların Araştırılması
Nurhak Doğan
SB-07 OKB Tanılı Ergenlerde Duygu Düzenleme Güçlükleri ve Sosyal İletişim Sorunları OKB Belirtilerini Yordayabilir mi? Tek merkezli, vaka kontrollü bir çalışma Gonca Özyurt

OTURUM: SÖZEL BİLDİRİ 2
SALON A
Moderatör: Dr. Esra Yürümez, Dr. Ümit Işık

Sunum Kodu Başlık İsim
SB-08 Bipolar Bozukluk Tanılı Remisyon Sürecindeki Ergenlerin Sosyal Kognisyon Ve Nörobilişsel Özelliklerinin Sağlıklı Kardeşleri Ve Kontroller İle Karşılaştırılması Aylin Bandırma
SB-09 Çocukluk Çağının Sentrotemporal Dikenli Epilepsisi (Rolandik Epilepsi) Tanılı Çocukların Bilişsel ve Davranışsal Değerlendirilmesi; Difüzyon Tensör Görüntüleme Bulguları ile Korelasyon Sibel Helin Tokmak
SB-10 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Olan Çocuklarda Metilfenidat Tedavisinin; CXCL9, CXCL10, CXCL11/CXCR3 Aksı Üzerine Etkisi Zeynep Ergin
SB-11 İntihar Davranışı İle Başvuran Ergenlerin Sosyal Kognisyon Ve Nörobilişsel Özelliklerinin İntihar
Davranışı Göstermeyen Depresyon Tanılı Ergenler Ve Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
Ece Yavuz
SB-12 Psikotik Bozukluğu ve Duygudurum Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Peroksizom Proliferatif Aktivatör (PPAR) Gama Reseptörünün Serum Düzeyinin Duygudurum, Yürütücü İşlevler ve Kan Biyobelirteçleri ile İlişkisi Caner Mutlu
SB-13 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Anti-Gad Antikor Ve Biyokimyasal Parametrelerin Otizm Belirtileri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi; Vaka Kontrol Çalışması Burak Kamış
SB-14 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ile Tipik Gelişim Gösteren Çocuklar Arasındaki Antropometrik Farklılıklar: Ön Çalışma Sonuçları Bahaddin Çolak
SB-15 Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Hastalarda Bipolar Bozukluk Gelişimi ile VEGF, IGF-1 ve FGF-2 Faktörlerinin İlişkisinin İncelenmesi Gökçe Güldiken

OTURUM: SÖZEL BİLDİRİ 3
SALON B

Moderatör: Dr. Hande Ayraler Taner, Dr. Leyla Bozatlı

Sunum Kodu Başlık İsim
SB-16 Dikkak Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuklarda Semptom Şiddetinin İçselleştirilmiş Damgalanma Üzerine Olan Etkisinde Ebeveynlik Becerilerinin Moderatör Rolü: Bir Ön Rapor Hasret Turan
SB-17 Evaluation Of Oct Findings In Children With Comorbid Adhd And Sld Ali Çakır
SB-18 The Landscape of Cytokine Expression Profiles and Inflammation in Children and Adolescents with Tic Disorders Fethiye Kılıçaslan
SB-19 Activity of Adenosine Deaminase and Dipeptidyl Peptidase IV in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder Yüksel Sümeyra Naralan
SB-20 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu-Bileşik Görünüm Tanılı Erkek Çocukların Go-No/Go
Görevi Esnasında Kranial Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Sağlıklı
Erkek Çocuklar İle Karşılaştırılması
Mehmet Görkem Aksoy
SB-21 DEHB tanılı okul çağı çocuklarında yürütücü işlev becerileri ile retina sinir lifi ve optik disk parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Gonca Özyurt
SB-22 Psikoz Tanısı Olan Hastaların Çocuk Ve Ergen Psikiyatri Yataklı Servisindeki Tedavi Deneyiminin
Gerilye Dönük İncelenmesi
Binay Kayan Ocakoğlu
SB-23 Travma, Problem Çözme ve Duygu Düzenleme Becerisi: Suça Sürüklenen Çocuklar Üzerine Gözlemsel Bir Araştırma Helin Aburşu

OTURUM: SÖZEL BİLDİRİ 4
sALON D

Moderatör: Dr. Şermin Yalın Sapmaz, Dr. Gonca Özyurt

Sunum Kodu Başlık İsim
SB-24 DEHB’li Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete ve Depresyon Belirtilerinin Bilişsel İşlevler Üzerine Etkisi Fatma Huz
SB-25 3-6 Yaş Çocukların Duygu Düzenleme Becerileri ve Problemli Davranışlarının Annenin Kişilik Yapısı ile İlişkisi Gözde Dokuz
SB-26 Siber Mağduriyet Yaşamış Ergenlerin İnternet Kullanım Özelliklerinin ve Ruhsal Sorunlarının İncelenmesi Nazan Gündoğan
SB-27 Hipertansiyonun Çocuk ve Ergenlerde Depresyon, Anksiyete ve Benlik Saygısı Üzerine Etkisi Berkan Ardıç
SB-28 Tip 1 Diabetes Mellitus Tanısı Olan Ergenlerin Annelerinin Duygu Düzenleme Güçlükleri, Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri Şeyma Özge Kaban
SB-29 Kurum Bakımında Kalan Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Ergenlerde Travmatik Yaşantıların Semptom Şiddeti ve Kronotip Tercihi Üzerine Etkisi: Kontrollü Bir Çalışma Ahmet Güleç
SB-30 Besin alerjisi olan çocuklarda annelerin ruh sağlığının uzunlamasına incelenmesi Herdem Aslan Genç
SB-31 Patolojik İnternet Kullananımı Olan Ergenlerde Gelişmeleri Kaçırma Korkusu, Gerçeklerden Kaçma ve Başa Çıkma Tutumları Büşranur Bayraktutan Vural
SB-49 Okul Öncesi Çocuklarda COVID-19 Salgınının Ruhsal Etkileri Çağlar Şimşek

OTURUM: SÖZEL BİLDİRİ 5
SALON D

Moderatör: Dr. Miraç Barış Usta, Dr. Sevay Alşen Güney

Sunum Kodu Başlık İsim
SB-32 Ergenlerde İnternet Bağımlılığı İle Dissosiyatif Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Çisem Erdaş
SB-33 Anksiyete Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Oksidatif Stresin Değerlendirilmesi Esen Yıldırım Demirdöğen
SB-34 Suriyeli mülteci ergenlerde travmatik semptom şiddeti ile anlık öfke arasında suçluluk stratejilerin aracı rolu Dilara Demirpençe Seçinti
SB-35 Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocukların Ebeveynlerinde Geniş Otizm Fenotipi Fatma Yıldırım
SB-36 Bir çocuk ve ergen psikiyatrisi yeme bozukluğu polikliniğinin klinik değişkenlerinin incelenmesi; Pediatrik yeme bozuklukları için bir tedavi ve takip modeli Zeynep İrem Erbasan
SB-37 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Serum Zonulin, Occludin, Claudin-5, Junction Adhesion Molecule-A ve Tricellulin Düzeyleri Havvanur Eroğlu
SB-38 Pediatri Hekimlerinin Bağımlı Hastaları Damgalama Düzeylerine Bağımlılık Eğitiminin Etkisi Ömer Kardaş
SB-39 Maternal attachment, emotional problems and parenting behaviours in mothers of children with selective mutism: a case-control study Yaren Özgü Akın
SB-40 Major Depresif Bozukluk Tanılı Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik Özellikleri, Psikiyatrik Ek Tanıları ve Tedavileri: Prospektif Çalışma Zeynep Vatansever Pınar

OTURUM: SÖZEL BİLDİRİ 6
SALON D
Moderatör: Dr. Merve Çıkılı Uytun, Dr. Mehmet Karadağ

Sunum Kodu Başlık İsim
SB-41 Bir Üniversite Hastanesi Bebek Ruh Sağlığı Polikliniğine İleri Değerlendirme Amacıyla
Yönlendirilen Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri
Mustafa Kubilay Kaya
SB-42 Sinaptik fonksiyonda rol alan genlerdeki varyantların nörogelişimsel hastalıklara yatkınlıkla ilişkisi Hilmi Bolat
SB-43 Bir İlçedeki Öğretmenlerin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Farkındalıklarının Değerlendirilmesi Berhan Akdağ
SB-44 İlk Atak Psikoz Ve Prodrom Psikozlu Adolesanlarda Nötrofil/Lenfosit Oranı, Monosit/Lenfosit
Oranı, Platelet/Lenfosit Oranı Ve C-Reaktif Protein(Crp)’İn Psikopatoloji İle İlişkisi
Ecem İnce Arslan
SB-45 Sosyal Anksiyete Bozukluğu Olan Ergenlerde Aleksitimi, Duygu Düzenleme ve Empati Becerilerinin İlişkisi Ayda Beril Nas Ünver
SB-46 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Duygu Düzenleme, Yüzden Duygu Tanıma ve Empati Becerileri İrem Şahin
SB-47 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kliniğinde Ebeveynlerin Sağlık Okuryazarlık Düzeyleri ve İlişkili Faktörler Esra Çetin
SB-48 An Examination of the Relationship between Exposure to Bisphenol A and Attention Deficit Hyperactivity in Children and Adolescents Saliha Baykal

OTURUM: SÖZEL BİLDİRİ 7
TOPLANTI 1

Moderatör: Dr. Nagihan Cevher Binici, Dr. Burcu Kardaş

Sunum Kodu Başlık İsim
SB-50 Otizm Spektrum Bozukluğunda Prognoz ile İlgili Bireysel ve Ailesel Faktörler : Olgu Grubunun 6 Yıl Sonra Tekrar Değerlendirilmesi Elif Tortop
SB-51 Ergenlerde Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Algılanan Stres Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gülsüm Tuğba Korkmaz
SB-52 Renal Transplant Yapılmış Çocuk ve Ergen Hastaların Nakil Sonrası Dönemde Psikolojik İyilik Halinin Değerlendirilmesi MelekHande BulutDemir
SB-53 Otizm Spektrum Bozukluğu Tanı Değişimlerinin Sağlık Kurulu Raporlarında İncelenmesi Rabia Bodur
SB-54 Selektif mutizmi olan çocukların ve annelerinin mizaç özelliklerinin ilişkisi: Bir olgu-kontrol çalışması Büşra Bahadır
SB-55 Sağlık Kurulu Raporlarında Mental Retardasyon Tanılarının ve Tanı Değişimlerinin İncelenmesi Fatma Karamustafa
SB-56 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Sosyal Hizmet Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Tanılarının Değerlendirilmesi Zeynep Nur Yılancı
SB-57 Özgül Öğrenme Bozukluğu Tanılı Vakalarda Akademik Başarı Ve Komorbidite Açısından
Cinsiyet Farklılıkları
Cansu Çınar
SB-58 DEHB'de Komorbid Anksiyete ve Bağlanma Hazal Akman

OTURUM: SÖZEL BİLDİRİ 8
TOPLANTI 1

Moderatör: Dr. Halil Kara, Dr. Herdem Aslan Genç

Sunum Kodu Başlık İsim
SB-59 0-6 Yaş Arası Konuşma Geriliği Şikayetiyle Başvuran Hastaların Klinik Özellikleri: Retrospektif Tarama Nurbanu Ayan
SB-60 Majör Depresif Bozukluğu Olan Ergenlerde İntihar Girişimi ve Yordayıcıları Halime Dağcı
SB-61 Otizm Spektrum Bozukluğunda Tekrarlayıcı Davranışların Ve Duyusal Hassasiyetlerin
Cinsiyetlere Özgü Görünümünün İncelenmesi
Özgür Ozan Koyuncu
SB-62 Klinik Örneklemde Ergenlerin Sigara Kullanım Durumu ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi Zeynep Kübra Kurt
SB-63 Şizofreni Tanısı Olan Çocuk ve Ergenlerin Klinik Özellikleri ve Farmakolojik Tedavileri:
Retrospektif Bir Çalışma
Yağmur Güzel
SB-64 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Kronotip, Uyku Alışkanlıkları, Dijital Oyun Bağımlılığı: Kontrollü Bir Çalışma Merve Kuz
SB-65 Çocuk ve Ergen Travma Taraması Özbildirim Ölçeği’nin (7-17 yaş) geçerlik güvenirlik ön analiz sonuçları Betül Damla Demirel
SB-66 Zorunlu Göç Yaşantısı Olan Çocuklarda Suça Sürüklenme İle İlişkili Faktörler Berna Aygün
SB-67 Ergenlerde EKT uygulamalarının retrospektif olarak incelenmesi: yataklı servis deneyimlerinin ön bulguları Ümran Gül Ayvalık Baydur

OTURUM: SÖZEL BİLDİRİ 9
TOPLANTI 1

Moderatör: Dr. Meryem Özlem Kütük, Dr. Hasan Cem Aykutlu

Sunum Kodu Başlık İsim
SB-68 Sekizinci Sınıf Öğrencilerinde İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimin Sosyal Biliş, Akademik
Güdülenme Ve İnternet Bağımlılığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Hakan Mehmet Aydınlıoğlu
SB-69 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Alt Tiplerinin ve Yavaş Bilişsel Tempo (YBT) Özelliklerinin Yürütücü İşlevler Üzerine Etkisi Nergis Kılıç
SB-70 Depresif Bozukluk Tanılı Ergenlerde Özkıyım ve Özkıyım Dışı Kendine Zarar Verme Davranışlarının Uyku ile İlişkisinin İncelenmesi - Ön Rapor Tuğçe Turan
SB-71 Dil gelişiminde gerilik nedeni ile gelen çocukların gelişim düzeyi ile ekran kullanım özellikleri ve annelerin akıllı telefon kullanım düzeylerinin araştırılması Burcu Kardaş
SB-72 Majör Depresif Bozukluk Tanısı Olan Adölesanlarda Olumlu ve Olumsuz Çocukluk Çağı Yaşam Olaylarının Son 1 Yıl İçerisindeki Nötrofil/Lenfosit Oranı(NLO), Platelet/Lenfosit Oranı(PLO), Monosit/Lenfosit Oranı(MLO) ve C-Reaktif Protein Düzeyi ile İlişkisi Özüm Sueda Tasak
SB-74 Ergenlerde Uyku Kalitesi ile Anksiyete Duyarlılığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Taylan Ürük
SB-75 COVİD 19 Pandemisinin Bir Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği Ergen Başvurularına Etkisi Çisem Özkan
SB-76 Zihinsel Yetersizlik Tanılı 4-18 Yaş Arasındaki Hastaların Özgeçmiş, Soygeçmiş, Klinik Özellikler ve
Yaşam Kaliteleri Açısından Değerlendirilmesi
Gamze Yüksel

OTURUM: SÖZEL BİLDİRİ 10
TOPLANTI 4

Moderatör: Dr. Saliha Baykal, Dr. Şafak Eray

Sunum Kodu Başlık İsim
SB-77 Özgül Öğrenme Bozukluğu İle Komorbid Dehb Veya Anksiyete Bozukluğu Tanılı Çocuk ve
Ergenlerde Öz Kavramı Değerlendirmesi
Rabia Sevcan Karaaslan
SB-78 Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Ergenlerde Empati Becerileri ve Akıllı Telefon
 Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi: Olgu Kontrol Çalışması
Orhan Kocaman
SB-79 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Özgül Öğrenme Bozukluğu Olan Çocuklarda Ayırt Edici Bilişsel Profiller: Bir WISC-IV Karşılaştırma Çalışması Lara Naz Karademir
SB-80 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Kardiyolojik Risk: Retrospektif İzlem Çalışması Hasan Cem Aykutlu
SB-81 Suça Sürüklenen Çocukların Sosyodemografik, Klinik Özellikleri ve Tekrarlayıcı Suç İşleme Davranışı İle İlişkili Faktörler Masum Öztürk
SB-82 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Hematolojik Parametreler ile Hastalık Şiddeti Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Bükrenur Hüdayioğlu
SB-83 Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Klinik ve
 Sosyodemografik Özellikleri
Seda Kanoğlu Yüksekkaya
SB-84 Madde Kullanımı Öyküsü Olan Ergenlerde Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Değerlendirilmesi Elez İlkim Taştabanoğlu
SB-85 Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kuruluşuna İntihar Girişimi Sebebiyle Başvuran Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik ve Psikiyatrik Özelliklerinin Dört Yıllık Geriye Dönük İncelenmesi Bedia Sultan Önal

OTURUM: SÖZEL BİLDİRİ 11
TOPLANTI 4

Moderatör: Dr. Berkan Şahin, Dr. Esen Yıldırım Demirdöğen

Sunum Kodu Başlık İsim
SB-86 Bir Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran ve Obsesif Kompülsif Bozukluk Tanısı Alan Olguların Obsesyon Çeşitliliği ve Tedavilerinin Değerlendirilmesi Burcu Güneydaş Yıldırım
SB-87 Bipolar Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerin Klinik Özellikleri ve Farmakolojik Tedavileri: Retrospektif Bir Çalışma Sevgi Gökcüoğlu
SB-88 Çocuk ve Ergenlerde Bilgisayar ve Akıllı Telefon Kullanım Süreleri ile Uyku İlişkisi Sezin Aysan
SB-89 Suça Sürüklenen Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Suç İşlemeye Etkilerinin İncelenmesi Zahide Dilara Çam
SB-90 COVİD 19 Pandemisinin Çocuk ve Ergen Psikiyatri Servisinde Yatan Hastaların Kliniği Üzerine Etkileri Ezgi Karagöz Tanıgör
SB-91 Türkiye'de Otizmin Erken Tanısının Önündeki Potansiyel Engeller: Bir Değerlendirme Çalışması Ferhat Yaylacı
SB-92 Türkiye’de Çocuk Ve Ergen Acil Psikiyatrik Başvuruları: Zaman Serisi Analizi Öykü Yavuz Kan
SB-93 İstanbul İlinde Çocuk ve Ergen Psikiyatri Acil Servis Başvuruları: 8 Yıllık Trend Binay Kayan Ocakoğlu
SB-94 Polikliniğe Başvuran Ailelerin 3-6 Yaş Grubu Sağlıklı Çocuklarının Uyku Davranışlarının Belirlenmesi Esra Akman Ayidağa
SB-73 Sorunlu İnternet Kullanımı Olan Ergenlerin Duygudurum Düzenleyememe ve Otizm Spektrum Bozukluğu Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi Mehmet Sertçelik

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR