POSTER BİLDİRİ DAĞILIMLARI

Kabul edilen bildiriler için en az 1 yazarın kongreye kayıtlı olması ve bildirinin kabul şekline uygun olarak sözel veya poster olarak kongrede belirlenen zamanda sunulması gerekmektedir. Bu kuralların yerine getirilmemesi halinde ilgili bildiriler kongre kitabında yer almayacaktır.

Sunum Kodu Başlık İsim
P-01 Atomoksetin Kullanımı İle Akut Pankreatit Gelişen 9 Yaşında Erkek Hasta: Bir Olgu Sunumu Ömer Faruk Bulut
P-02 Hnrnpu Geninde Mutasyon Saptanan Otizm Vakası Aysu Kaçar
P-03 Geç Uyumsuzluk Negativitesi:Disleksi Tanılı Olgularda Öne Çıkan Elektrofizyolojik Bir Belirteç Betül Mazlum
P-04 Otizm Spektrum Bozukluğunda İnternet Bağımlılığı Ve Zorbalık İle İlişkisi Zeynep Gökçe Erkan İdris
P-05 Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Ergen Olguların Ebeveynlerinin Yaşam Kalitesi Ve İlişkili Faktörler Tuğçe Özcan
P-06 Williams-Beuren Sendromu’na Eşlik Eden Otizm Spektrum Bozukluğu Olgusu Deniz Yıldız
P-07 Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Bir Olguda Metilfenidat İle Tetiklenen Kekemelik: Bir Olgu Sunumu İrem Yıldırım
P-08 Schaaf Yang Sendromu Tanılı Kız Ergende Ruhsal Belirtiler: Bir Olgu Sunumu Sümeyye Sarıbaş Akmehmet
P-09 Bardet-Biedl Sendromu’na Eşlik Eden Otizm Spektrum Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu Arif Göktuğ Özmutlu
P-10 Kafa Travması Sonrası Gelişen Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgusu Serdar Avunduk
P-11 Kalp Pili Olan Hastada Metilfenidat Kullanımı; Bir Olgu Sunumu Hatice Ezgi Bırık
P-12 Sertralin Tedavisi İle Ortaya Çıkan Uyurgezerlik: Bir Olgu Sunumu Ayşe Zeynep Berk Akbaş
P-13 Otizm Spektrum Bozukluğunda İnternet Bağımlılığı, Zorbalıklar Ve İçselleştirme Sorunları İlişkisi Zeynep Gökçe Erkan İdris
P-14 Essitaloprama Yanıt Veren Posttravmatik Tip Boğulma Fobisi: Olgu Sunumu Deniz Yıldız
P-15 Obsesif Kompulsif Bozukluk(Okb) Ve Trikotilomani Komorbiditesine Yaklaşım Özge Asena Duygu
P-16 Self Mutilasyon Amaçlı Yabancı Cisim Yutma Davranışında Bulunan 3 Adolesan Olgu: Bir Agofaji Vaka Serisi Tuba Işıl Yıldız
P-17 Ergen Bir Olguda İdiyopatik Oksipital Epilepsi Ve Görsel Nöbetlerin Ayırıcı Tanı Ve Tedavisi: “Varsanı” Her Zaman “Varsanı” Mıdır? Dilara Özdemir
P-18 Down Sendromu Tanılı Ergen Hastada Parafilik Belirtiler: Bir Olgu Sunumu Beyza Kuyumcu
P-19 Erken Başlangıçlı Şizofreni Ve Okb Eş Tanısı: Prodromdan İlk Atağa Bir Olgu Sunumu Hanife Parlak
P-20 Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı İle Takip Edilen Bireylerin Ergenlik Dönemindeki Yaşam Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi Tuğçe Özcan
P-21 Cdk13 Genetik Varyantı İlişkili Otizm Spektrum Bozukluğu: Olgu Sunumu Orhan Kocaman
P-22 Otoimmün Ensefalit Tanısı Alan Olguda Otizm Belirtileri Çağla Hacıalioğlu
P-23 Friedreich Ataksisi Tanılı Kız Çocukta Ruhsal Belirtiler: Bir Olgu Sunumu Gizem Kuru
P-24 Covid-19 Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda Dehb Tedavisi Nasıl Yönetilir? Yahya Esad Özdemir
P-25 A Clinical Presentation Of Nmdar Encephalitis With Very Early Onset Acute Psychotic Symptoms Saliha Baykal
P-26 Otizm Spektrum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Tanısı Gecikmiş Fenilketonüri Olgusu Nergis Kılıç
P-27 Yıkıcı Duygudurum Düzenleyememe Bozukluğu Ve Bipolar Bozukluğun Nöropsikolojik Profili Özüm Sueda Tasak
P-28 Ataksi Telenjiektazi Tanılı Bir Ergende Psikotik Atak: Olgu Sunumu Setenay Adıgüzel
P-29 Metilfenidat Tedavisi Sonrası Tetiklenen Depersonalizasyon/Derealizasyon Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu Zeynep Nur Yılancı
P-30 Bir Üniversite Hastanesi Adli Kuruluna Yönlendirilen Velayet Davalarının On Yıllık Geriye Dönük İncelenmesi Öykü Akkaş
P-31 İğne Fobisi Tedavisinde Hızlı Yanıt : Emdr Uygulaması Örneği Deniz Yıldız
P-32 Temporal Lob Epilesisinde Psikiyatrik Belirtiler: Bir Olgu Sunumu Sena Sivritaş
P-33 Multipl Skleroz Ve Bipolar Bozukluk Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu Gizem Pehlivan Çoruhlu
P-34 Sturge Weber Sendromu Ve Otizm: Bir Olgu Sunumu Ayşe Nur Kılıç
P-35 Çocuk Hastalarda Nadir Görülen Bir Distonik Reaksiyon Çeşidi: Okülojirik Kriz Oya Güleşen
P-36 Juvenil İdiopatik Artrit Ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu Şeyma Özge Kaban
P-37 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuk Ve Ergenlerin Covid-19 Salgını İle İlgili Algılarının Duygusal Zeka Düzeyleri İle Olan İlişkisi Sinem Kaya Özçelik
P-38 Hipomani Döneminde Artış Gösteren Trikofaji: Bir Olgu Sunumu Gupse İnal Ulutaş
P-39 Sol Bacak Ampütasyonu Olan Depremzede Bir Ergende Disosiyatif Belirtiler Gupse İnal Ulutaş
P-40 Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısının Konmasında Kullanılan Değerlendirme Araçlarından Moxo Ve Stroop Testleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Çağlar Jaicks
P-41 Bir Yas Tepkisi Olarak Kendine Yabancılaşma: Olgu Sunumu Şerife İlayda Kamcı
P-42 Akomodasyon Spazmı Ve Anksiyete Arasındaki Bağlantı: Olgu Sunumu Şevval Öztürk
P-43 2q31.1 Mikrodelesyonu İle İlişkili Dil Bozukluğu: Olgu Sunumu Orhan Kocaman
P-44 Hiperkinetik Hareket Bozukluklarında Psikiyatrik Semptomlar İrem Cihanyurdu Erdem
P-45 Abnormal Vagınal Bleedıng Related To Risperidone Nur Seda Gülcü Üstün
P-46 Kavum Septum Pellicidum Et Vargae Anomalisi Ve İlk Atak Psikoz: Bir Olgu Sunumu Seda Kanoğlu Yüksekkaya
P-47 Olgu Sunumu: Otizm Benzeri Belirtilerle Başvuran Çok Erken Başlangıçlı Şizofreni Olgusu Ve Ayırıcı Tanıda Zorluklar Oya Güleşen
P-48 Bir Çocukluk Çağı Obsesif Kompülsif Bozukluk Vakasında Fluvoksamin İle İndüklenen Manik Epizod Şükret Alev
P-49 Bilingualizm Ve Kekemelik: Olgu Sunumu Orhan Kocaman
P-50 Dirençli Depresyon Tanılı Kız Ergenin Tedavi Ve Takip Süreci Dilara Medet Albayrak
P-51 Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tanılı Erkek Ergende Likantropi Bulgusu:Bir Olgu Sunumu Gizem Kuru
P-52 Bir Üniversite Hastanesi Ergen Ruh Sağlığı Polikliniği’ne Başvuran Olguların Psikiyatrik Değerlendirilmesi Yağmur Özgür
P-53 Erken Başlangıçlı Şizofreni Sema Eraslan
P-54 Duyusal Aşırı Yanıt Durumunda Düşük Doz Aripiprazol Monoterapisinin Etkinliği: Bir Olgu Sunumu Ayşegül Tuğba Hıra Selen
P-56 Otizm Spektrum Bozukluğunda Kan Sodyum Düzeyinin İncelenmesi Emre Ertürk
P-57 Yüksek İşlevli Osb Tanısında Sosyal Beceri Desteklenmesinin Sağaltıma Katkısı: Geç Tanı Almış Bir Ergen Olgu Sunumu Nagihan Özer
P-58 Sertralıne-Induced Vısual Hallucınatıon In An Adolescent Gırl Nur Seda Gülcü Üstün
P-59 Kendine Zarar Verme Ve İntihar Davranışları Olan Ergenin 3.5 Yıllık İzlemi Nazlı Merve Korkmaz
P-60 Rısperodıne Induced Enuresıs In A 8-Year-Old Boy Nur Seda Gülcü Üstün

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR