ASİSTAN VAKA SUNUMLARI SALON DAĞILIMLARI

Kabul edilen bildiriler için en az 1 yazarın kongreye kayıtlı olması ve bildirinin kabul şekline uygun olarak sözel veya poster olarak kongrede belirlenen zamanda sunulması gerekmektedir. Bu kuralların yerine getirilmemesi halinde ilgili bildiriler kongre kitabında yer almayacaktır.

OTURUM: ASİSTAN VAKA SUNUMU 1

Sunum Kodu Başlık İsim
AV-01 İdrar Retansiyonu Ve Konstipasyonla Giden Katatoni Vakası Şaziye Mert
AV-02 Şizo-obsessif Bozukluğu Olan Olguda Olanzapin Tedavisi İle Tardif Okülojirik Kriz Ayşegül Demir
AV-03 Çöp Evden Türkiye'nin Gündemine Uzanan Küçüğün Hikayesi Emine Esra Varkal Toprak

OTURUM: ASİSTAN VAKA SUNUMU 2

Sunum Kodu Başlık İsim
AV-04 Aripipirazol Ve Fenilpropanolamin Birlikte Kullanımı Akut Distoniyi Tetikler Mi? Rümeysa Deniz Dedeli
AV-05 Risperidon ve Aripiprazol Monoterapileri Sonrası Gelişen Enürezis Olgu Sunumu Veysel Özdağ
AV-06 Şizo-obsesif belirtileri olan katatoni olgusu ve çocuklarda tedavi yaklaşımları Erkan Bolat

OTURUM: ASİSTAN VAKA SUNUMU 3

Sunum Kodu Başlık İsim
AV-07 Sınav kaygısına poliklinik ortamında biblioterapi yardımıyla terapötik müdahale faydalı olabilir mi? Berkay Tayşi
AV-08 Atipik nöroleptik Malign Sendrom Kübra Parıltı
AV-09 Uzun Etkili Metilfenidat Kullanımı Ekstrapiramidal Yan Etkileri Tetikleyebilir mi? Elif Anaç

OTURUM: ASİSTAN VAKA SUNUMU 4

Sunum Kodu Başlık İsim
AV-10 Obsesif belirtilerle başlayan çok erken başlangıçlı şizofreni olgusu ve tedavi direnci Ebru Işık
AV-11 Posttravmatik Yeme Bozukluğu Olgusunda Fluoksetin ve Olanzapin Kombinasyonundan Essitalopram Tedavisine Geçişte Gözlenen Dramatik Klinik İyileşme Utku Kaçmaz
AV-12 Atomoksetinle İlişkili Manik Semptomlar Fatıma Betül Sümen

OTURUM: ASİSTAN VAKA SUNUMU 5

Sunum Kodu Başlık İsim
AV-13 Atipik prezentasyonlu çok erken başlangıçlı bir şizofreni vakası Emine Apaydın
AV-14 Ülkemizde Komorbidite ve Polifarmaside Yeni Bir Seçenek: Guanfazin Tedavisi ve Yönetimi Züleyha Tehinoğlu
AV-15 Dissosiyatif Belirtiler Ve Suisidalitenin Eşlik Ettiği Bir Yapay Bozukluk Olgusu Müge Çakıroğlu

OTURUM: ASİSTAN VAKA SUNUMU 6

Sunum Kodu Başlık İsim
AV-16 Tedaviye Dirençli Bipolar Bozukluk Tanılı Ergende Elektrokonvulziv Terapi Kullanımı Meliha Ceren Özgül
AV-17 Çoklu Psikopatolojilerde Sağaltım Planı: Kimlik Karmaşası Olan Bir Ergen Olgu Sunumu Zeliha Büşra Özdemir
AV-18 Uygunsuz Cinsel Davranışları (Zoofili) Olan Osb Tanılı Bir Hastanın Yönetimi, Tedavisi Ve
Karşılaşılan Zorluklar
Oya Güleşen

OTURUM: ASİSTAN VAKA SUNUMU 7

Sunum Kodu Başlık İsim
AV-19 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bir Olguda Metilfenidat Tedavisi Sırasında Ortaya Çıkan Dirençli Psikotik Özellikli Manik Atak: Bir Olgu Sunumu Gizem Keser
AV-20 Monozigotik ve Dizigotik Konkordansın Birlikte Olduğu Üçüz: Otizm Spektrum Bozukluğu Olgu Sunumu Merve Sema Sert
AV-21 Sepsecs Gen Defekti Çocukta Dehb, Ataksi, Bilişsel Gerilik, Konuşma Bozukluğu Ve Bruksizme Nöropsikiyatrik Yaklaşım Berat Merih Yetim

OTURUM: ASİSTAN VAKA SUNUMU 8

Sunum Kodu Başlık İsim
AV-22 Erken Başlangıçlı Şizofreni Hastasında Klozapinle Ortaya Çıkan Obsesif Kompulsif Bozukluk Esra Kaygısız
AV-23 Üre Siklus Defekti Olan Dehb Tanılı Çocukta Metilfenidat Kullanımı Güvenli Mi? Sena Kesik
AV-24 Şizoaffektif Bozukluk düşünülen bir olgu Çağla Hacıalioğlu

OTURUM: ASİSTAN VAKA SUNUMU 9

Sunum Kodu Başlık İsim
AV-25 Gilles de la Tourette sendromlu ergen Mehrişah Usta
AV-26 96 Saat Süren Karanlığın Sonrasında Psikolojik İlk Yardım Başkahramanında Travma Büşra Sertkaya
AV-27 İmipramin Kullanımı Sonrası Gelişen Manik Atakta Elektrokonvulsif Terapi Etkinliği Şule Aydın

OTURUM: ASİSTAN VAKA SUNUMU 10

Sunum Kodu Başlık İsim
AV-28 Tetikleyicinin Olmadığı 3 Aşamalı Bir Konversif Nöbetin Yönetimi Cansu Taşdemir
AV-29 Kleoptomani ve eşlik eden aleksitiminin aripiprazol ile tedavisi: Bir olgu sunumu Tuğçem Şar
AV-30 Selektif Mutizm'de Tedaviye Düzenli Devamın Sağlanması: 13 Yaş Bir Olgu Sunumu Mustafa Balkanas

OTURUM: ASİSTAN VAKA SUNUMU 11

Sunum Kodu Başlık İsim
AV-31 Pierre Robin Sendromu Ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Hastada Aripiprazol İle Okülerjik Kriz Gelişimi Yaren Eren Aydoğmuş
AV-32 Tedaviye Dirençli Şizo-Obsesif Kompulsif Bozukluk vakasının Serrtraline Dramatik Yanıtı Emine Esra Varkal Toprak
AV-33 Akran zorbalığı sonrası tanı alan bir ergen otizm olgusu: Bir asistan sunumu Anıl Şafak Kaçar

OTURUM: ASİSTAN VAKA SUNUMU 12

Sunum Kodu Başlık İsim
AV-34 Anoreksiya Nervoza Tanılı Bir Olgu Sunumu: Remisyon Mu? Revizyon Mu? Yeşim Savaşcı
AV-35 Çocukluk Çağı Prodromal Psikoz Vakası Ayşim Alpman
AV-36 Bir Konversiyon Vakası Sema Eraslan

OTURUM: ASİSTAN VAKA SUNUMU 13

Sunum Kodu Başlık İsim
AV-37 Katı Gıda Reddi ile Giden Post Travmatik Beslenme Bozukluğu: Vaka Sunumu Çağlar Şimşek
AV-38 Major Depresif Bozukluk ve Sosyal Fobi Tanıları Olan Ergende Bilişsel Davranışçı Terapi
Uygulamaları
Belkız Savlet Ötken
AV-39 Disiplinler Arası Yaklaşımın Önemi Özge Tekeli Uçar

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR